Det är Länsstyrelsen uppgift att bl.a. arbeta förebyggande för att värna växter, djur och miljöer, och att sköta befintliga och bilda nya naturreservat, inventera djurarter m.m. De har också ansvar för länets djurskydd och kan förbjuda innehav/omhänderta djur som far illa. När det gäller vilda djur är man noga med att sköta om den stam som finns, det görs bl.a. genom reglerad jakt lodjursjakten är avlyst i fem län som 2018 gällde länets lodjur.

Berguven

Berguven är länets landskapsdjur. Dess örontofsar, yviga fjäderdräkt och orangegul iris är tydliga kännetecken. Uven har ansetts vara en konkurrent om småviltet och jagades därför hårt för ett antal år sedan. Numer är det den ökande friluftsturismen som utgör det största hotet mot häckande fåglar. Den är dessutom offer för tjuvjakt och illegal handel. Ganska ofta förolyckas fåglarna också i kollision med vindkraftverk, kraftledningar, taggtråd o.d. Stora miljöbovar som kvicksilver och DDT lagras i dessa rovdjur, som inte sällan föder fram förlamade ungar, alt. blir sterila eller dör. Skogsbruken ger negativa effekter i form av störningar vid uvarnas häckningsplatser, positivt är dock att kalhyggena hjälper till att öka beståndet av gnagare.

Naturreservat

Mer än 230 hektar varierad natur och en rad sällsynta arter. Det är vad Dalarnas 5 relativt nya naturreservat kan stoltsera med. Långmyran, Jutjärn, Sörbäcken, Berg-Annas och Marsjöberget hyser numer fina reservat med rik flora, 150 år gamla träd och stubbar med bl.a. rödlistad stumpbagge och bronshjon som hyresgäster. I några av reservaten växer skuggviol och älv fräken, olika arter av mossa och lavar, och i Jutjärn finns växt-rika ängar som drar till sig fjärilar, bin och humlor.

I Sörbäcken finns en örtrik, gammal granskog med lavar, vedsvampar och mossor. Flera fina naturstigar och bäckar med vattenfall går att vandra på. Berg-Annas är däremot inte ordnat för besökare, här sköter sig skogen själv och människan får anpassa sig därefter.

Ett av det senast tillkomna reservatet heter Rostberget. Det domineras av tät granskog, olika arter av mossa och flera ovanliga blomsorter och ormbunkar. I reservatet finns rikligt med skalbaggar såsom granbarkborre, mörksömmad barksvartbagge och bronshjon.